Actele necesare pentru cununia civila – Timișoara

Actele necesare pentru cununia civila sunt utilizate pentru inregistrarea căsătoriei, ce reprezinta procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor. Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.

Prezenta fotografului la cununia civila se face numai pe baza de programare la 0770720949. Pret 300 de lei, fara limita de fotografii. Video la cerere 200 de lei.

Drepturile şi obligaţiile juridice reciproce ale soţilor iau naştere din data înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă. Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămantul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a varstei matrimoniale: vârsta matrimonială minimă este de 18 ani. Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani.

Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului. Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legislaţiei.

Actele necesare pentru cununia civila – Timișoara

Fotografie de nunta

Atenţie!!! În conformitate cu prevederile art. 62 a Codului contravenţional, tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceşteia şi cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă cel puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care are loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care una sau ambele persoane care se căsătoresc sînt surdomute, se va recurge la serviciile interpretului. Încheierea căsătoriei cu persoane condamnate la privaţiune de libertate sau arestate are loc cu respectarea condiţiilor speciale. Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după expirarea termenului sancţiunii aplicate.

Actele necesare pentru cununia civila – Timișoara

Image Maker

Depunerea declaraţiei

Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie. Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decît cel la care urmează a fi oficiată căsătoria. În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţămîntul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente): persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită; rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun; adoptator şi adoptat; adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv; curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei; persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu; persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa; persoane de acelaşi sex.

Actele necesare pentru cununia civila – Timișoara

Cristi Timofte

Actele necesare pentru cununia civila – Timișoara

Actele necesare pentru cununia civila si declaraţia de căsătorie se depun in momentul in care  veţi completa si o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei.

Actele necesare pentru cununia civila si declaratia de casatorie se depun:

-la Oficiul stare civilă sau  primăria localităţii în a căror rază teritorială domiciliază unul dintre viitorii soţi, părinţii acestora sau rudele apropiate (dacă cel puţin unul din soţi este orfan).

-la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd viitorii soţi locuiesc peste hotarele ţării.

Actele necesare pentru cununia civila prezentate: declaraţie de căsătorie, anexă la declaraţie de căsătorie, actele de identitate a viitorii soţi, certificatele de naştere a viitorii soţi şi după caz: dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare, decizia autorităţii administratiei publice locale, în cazul reducerii vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei. La încheierea căsătoriei potrivit  Legii taxei de stat se va achita taxa de stat în valoare de 20 lei.

Modul de încheiere a căsătoriei

Actele necesare pentru cununia civila – Timișoara

Expert Foto Studio

Încheierea căsătoriei se efectuează în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie. Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.

Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus, în acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării. La dorinţa viitorilor soţi, oficierea căsătoriei poate fi efectuată contra cost: în mod solemn; în afara oficiului stare civilă; în afara programului de lucru şi în zile de odihnă.

Termenii şi costurile pentru actele necesare pentru cununia civila

Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate, cu eliberarea certificatului: la data stabilită conform legii – gratuit. Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriei (în cazul existenţei unor motive suplimentare celor indicate în legislaţie), astfel: 25 zile: 700 lei, 15 zile: 2100 lei, 5 zile: 3500 lei, 24 ore: 5600 lei.

Prestarea serviciilor speciale la organizarea ceremoniilor de oficiere solemnă a căsătoriilor: sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare la data stabilită conform legii – 100 lei, sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi scenariu individual la data stabilită conform legii – 300 lei, sala de solemnităţi, sală de banchet, însoţire muzicală şi scenariu individual la data stabilită conform legii – 500 lei.

Locuitorii satelor Coşniţa, Sănătăuca şi Varniţa pentru serviciile indicate la acest punct vor achita doar taxa de 100 lei.

Oficierea solemnă a căsătoriei în afara programului de lucru, în zile de repaus/zile de sărbătoare nelucrătoare, cu excepţia hramului bisericii localităţii respective la data stabilită conform legii – 1000 lei. Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara oficiului stare civilă la data stabilită conform legii – 1000 lei, cu excepţia cheltuielilor de transport.

Actele necesare pentru cununia civila – Timișoara

Pink Wish

Actele necesare pentru cununia civila cu cetăţeni străini

În cazul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţean străin sau între cetăţenii străini, pe lângă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor: copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare – ieşire în Republica Moldova; certificatul privind starea civilă şi dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea căsătoriei.

Actele trebuie să fie legalizate în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat. Informaţia ce ţine de domeniul legalizării consulare poate fi oferită de către Departamentul afaceri consulare ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene adresa: str. Alexei Mateevici, 80, Chişinău MD2012, Republica Moldova Direcţia Vize şi Legalizarea Documentelor. Telefon:(+37322) 20-10-52 Fax:(+37322) 23-22-25.

Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state – membre Comunităţii Statelor Independente: Letonia, Lituania, România, Republica Cehă, Republica Slovacă.

Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse  extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine: Germania, Luxemburg, Slovenia, Belgia, Olanda, Croaţia, Spania, Portugalia, Macedonia, Franţa, Elveţia, Bosnia şi Herţegovina, Italia, Turcia, Serbia , Polonia, Muntenegru.

 Servicii complementare

La solicitarea serviciului privind înregistrarea căsătoriei puteţi beneficia de următoarele servicii complementare: organizarea ceremoniei sărbătoririi căsătoriei jubiliare, asigurarea oficierii solemne a nou-născutului (scenariu individual) – prestarea serviciilor foto şi/sau video.

Actele necesare pentru cununia civila si declaratiile de casatorie se depun in timpul programului de lucru cu publicul:

Miercuri :  8:30 – 13 – depuneri cereri pentru oficierea căsătoriei în ziua de vineri a săptămânii următoare.

Joi:  8:30 – 13; 14 – 17 – depuneri cereri pentru oficierea căsătoriei în ziua de sâmbătă a săptămânii următoare.

Oficierea căsătoriilor: vineri şi sâmbătă, după 10 zile de la depunerea declaraţiilor. Informaţii la telefon: 0256/200372

Web: http://www.stare-civila.gov.md

   Actele necesare pentru cununia civila la Primaria Timisoara va sunt oferite de Studioblitz.

 

Despre autor

Mihaela Gheorghe

Leave a Comment