Acte necesare pentru cununia civilă Piatra Neamţ

Acte necesare pentru cununia civilă Piatra Neamţ

Starea civilă Piatra Neamţ

  În acest articol sunt menţionate Acte necesare pentru cununia civilă Piatra Neamţ care este municipiul de reședință al judeţului Neamţ, declarat reședința Regiunii de dezvoltare Nord-Est.

teilor.ro

Acte necesare pentru cununia civilă Piatra Neamţ sunt:

– cărţile de identitate

– certificatele de naştere în original şi copie xerox;

teilor.ro

– certificatul prenupţial (eliberat de cabinetul de planing familial din cadrul policlinicii şi care are valabilitate 14 zile de la data emiterii până la data oficierii căsătoriei), din care să rezulte menţiunea expresă “se poate casători”; certificatul prenupţial se eliberează (de regulă) în aceeaşi zi.

– sentinţa de divorţ rămasă definitivă (hotărârea judecătorească) – original sau certificatul de deces (copie şi original) al fostului soţ (după caz);

– decizia Delegaţiei permanente a Consiliului judeţean pentru încuviinţarea căsătoriei (pentru tânăra care nu a împlinit 16 ani, dar care are vârsta de 15 ani).

Actele se depun la Oficiul Stării Civile cu 10-14 zile înainte de data fixată pentru oficierea căsătoriei, fiind necesară prezenţa ambelor persoane care doresc să se căsătorească.În momentul oficierii căsătoriei este necesară prezenţa a doi martori, care să aibă asupra lor actele de identitate (carte de identitate sau buletin).

teilor.ro

Obţinerea dispensiei de vârstă în vederea încheierii căsătoriei tinerelor care nu au împlinit vârsta de 16 ani – acte necesare:

– certificat medico-legal în original eliberat de Laboratorul de medicină legală din care să rezulte avizul medicului că se poate căsători;

– certificatul de naştere în original;

– carnetul, buletinul sau adeverinţa temporară de identitate;

teilor.ro

– ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară de la domiciului solicitantului.

Declaraţia de căsătorie se face personal de către viitorii soţi, în scris, la primăria locului de domiciliu sau de reşedinţă a unuia dintre ei.

O dată cu declaraţia de căsătorie, viitorii soţi prezintă următoarele acte:

– Actele de identitate valabile, în original şi copie;

– Certificatele de naştere, în original şi copie;

– Certificate medicale privind starea sănătăţii (acestea sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători);

– Acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul.Aceste acte pot fi:

a). Certificatul de deces al fostului soţ;

b). Sentinţa de divorţ definitivă şi irevocabilă, în original şi copie;

c). Certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei.

Semnarea declaraţiei de căsătorie se face în prezenţa ofiţerului de stare civilă.

Dosarul în vederea încheierii căsătoriei mai cuprinde, dupã caz, următoarele documente:

– Încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate, pentru motive temeinice.

– Aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate, doar în cazuri deosebite;

– Dovada eliberată ori autentificată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare acreditate în România, în cazul căsătoriei unui cetăţean strain, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei în România;

– Declaraţia dată pe propria raspundere, autentificată de un notar public, din care să rezulte că viitorul soţ, cetăţean străin sau apatrid, nu este căsătorit şi îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională pentru încheierea căsătoriei, în situaţia cetăţenilor statelor ce nu au misiune diplomatică în România;

– Procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdomuti.

Odată cu depunerea declaraţiei sau ulterior, până la încheierea căsătoriei, viitorii soţi declară, în faţa ofiţerului de stare civilă, numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în căsătorie, potrivit Codului familiei.

Vârsta legală pentru încheierea căsătoriei este de 18 ani.

Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi, ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dacă unul dintre pãrinţi este decedat sau se află în imposibilitatea de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.Dacă nu există nici parinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată sã exercite drepturile părinteşti.

Este oprit să se căsătorească alienatul mintal, debilul mintal, precum şi cel care este lipsit vremelnic de facultăţile mintale, cât timp nu are discernamântul faptelor sale. Orice persoană poate face opunere la căsătorie, dacă există o piedică legală ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite, în termen de 10 zile de la depunerea dosarului în vederea încheierii căsătoriei.Opunerea la căsătorie se va face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care ea se întemeiază.

Căsătoria se încheie prin consimţământul viitorilor soţi.Aceştia sunt obligaţi să fie prezenţi împreună, în faţa ofiţerului de stare civilă , la sediul serviciului de stare civilă, pentru a-şi da consimţământul personal, în mod public.Căsătoria se poate încheia la expirarea termenului de 10 zile, în care se cuprind atât ziua când a fost făcută declaraţia de căsătorie, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

Precizări:

1. Pentru cetăţenii norvegieni, dovada în vederea încheierii căsătoriei a fost înlocuită cu un document care poarta denumirea „Centrul National Register-confirmation of registred information” eliberat de Centrul Naţional de Înregistrare, apostilat de o prefectură din Norvegia sau de Ministerul Regal al Afacerilor Externe al Norvegiei.

2. Cetăţenii istraelieni care doresc sã încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea lor naţională, pentru încheierea căsătoriei, cu următoarele documente:

a). Extras de înregistrare de stare civilă, eliberat de Ministerul de Interne sau extras din evidenţele populaţiei, eliberat de Ministerul de Interne. Documentul va fi prezentat în original, la care se vor anexa copia xerox şi traducerea legalizată a acestuia şi se va avea în vedere ca data emiterii sã fie recentă (maximum 3 luni de la emitere).

b). În cazul în care, în extras, în rubrica „stare civilă “, este trecut “divorţat”sau „văduv”, se solicită, după caz, hotărârea de divorţ sau certificatul de deces, în original, la care se vor anexa şi traducerea legalizată a documentului.

c). Declaraţia notarială pe proprie răspundere, din care să rezulte că, la data depunerii documentelor la oficiul stării civile, nu există încheiată o altă căsătorie.

3. Cetăţenii elveţieni care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor prezenta numai un document eliberat de autorităţile din Elveţia sub forma unui „Certificat de capacitate matrimonială”, document care trebuie să aibă Apostila conform Convenţiei de la Haga, pentru a fi valabil.

4. Cetăţenii germani care doresc să încheie căsătorii pe teritoriul României vor face dovada că sunt îndeplinite condiţiile de fond de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei numai cu certificatul de capacitate de căsătorie eliberat de catre oficiul de stare civilă competent din Germania, în original, pe care a fost aplicată Apostila conform Convenţiei cu privire la suprimarea cerinţei supralegalizării actelor oficiale străine, adoptată la Haga, împreună cu traducerea acestuia în limba română, legalizată la notarul public.

5. Cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate sau acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei vor prezenta dovada eliberată de catre autorităţile competente din statul de cetăţenie.

Mai multe informaţii găsiţi pe următoarele site-uri:

https://www.primariapn.ro/biroul-stare-civila

http://www.neamt.ro/Info_utile/acte/casatorie.php

 

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

1 Comentariu

Lasă un răspuns la OFICIUL STARII CIVILE SECTOR 1 – BUCURESTI – Ghidul tau de nunta by StudioBlitz X