Acte cununie civilă Sighişoara

 

Buletinele de identitate/ Cărţile de identitate – original (obligatoriu este faptul ca unul dintre soţi să aibă domiciliul sau rezidenţa în municipiul Sighişoara)

teilor.ro

Certificatele de naştere în original;

Certificatele prenupţiale, care au valabilitate 14 zile de la data emiterii până la data oficierii căsătoriei;

Dupa caz: Sentinţa de divorţ rămasă definitivă – original sau certificatul de deces (copie şi original) al fostului soţ;

teilor.ro

Taxă căsătorie: 30 lei. Se plăteste doar dacă ceremonia căsătoriei se face în zilele nelucrătoare: 50 lei sâmbăta după ora 13.00 şi duminica.Taxa se plăteşte la casieria Primăriei

Taxă permisiune foto: 30 lei ( plătibilă doar dacă se doreşte filmarea/fotografierea căsătoriei. Primăria NU asigură fotografierea/filmarea căsătoriei, aceasta se asigură de către solicitanţi). Taxa se plăteste la casieria Primăriei.

La oficierea căsătoriei, este obligatorie şi prezenţa a 2 martori, care să aibă asupra lor acte de identitate valabile (BI/CI/adeverinţă de identitate).

Pentru încheierea căsătoriei, actele se depun cu cel puţin 14 zile (min.10 zile) înainte de data căsătoriei, termen ce include data depunerii actelor şi data oficierii căsătoriei.

teilor.ro

Actele necesare pentru înregistrarea căsătoriei cu un cetăţean străin:

1.Pentru cetăţeanul străin:

– Actul de identitate (Paşaportul) în original şi xerocopie

– Certificatul de naştere în original şi xerocopie

teilor.ro

– Dovada de la Primăria de domiciliu din care să rezulte faptul că nu este căsătorit (ă) şi domiciliul pe care îl are.

– Dovada de la Ambasada sau Consulatul ţării al cărui cetăţean este, din România, din care să rezulte că îndeplineşte condiţiile cerute de legislaţia ţării respective pentru a se căsători.Această dovadă poate fi adusă de la Primăria de domiciliu de către cetăţenii care aparţin acelor state cu care România are convenţii civile încheiate cu privire la actele de stare civilă.

– Acte în original din care să rezulte desfacerea căsătoriilor anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi :

a). Certificatul de deces al fostului soţ, în original şi xerocopie

b). Sentinţa civilă rămasă definitivă şi irevocabilă , în original şi xerocopie.

– Toate actele care sunt redactate în limba al cărui cetăţean este solicitantul, trebuie obligatoriu traduse şi legalizate în limba română la un notar public din România sau Ambasada României din ţara al cărui cetăţean este .

– Certificatul medical privind starea sănătăţii (Certificatul prenupţial) trebuie să fie eliberat din România.

– Certificatul medical privind starea sănătăţii este valabil 14 zile de la data eliberării până la data oficierii căsătoriei.În acest interval se include ziua eliberării şi ziua oficierii căsătoriei.Dacă nu s-a oficiat căsătoria în acest interval, după expirarea a 14 zile, certificatele medicale vor trebui reînnoite.

  1. Pentru cetăţeanul român, actele necesare sunt:

– Sunt necesare aceleaşi acte care se cer pentru încheierea căsătoriei între cetăţeni români.

– Actele trebuie depuse cu cel puţin 10 zile înainte de data oficierii căsătoriei, şi la depunerea actelor este obligatorie prezenţa celor 2 viitori soţi.Pentru cetăţenii străini care nu cunosc limba română, la oficierea căsătoriei este necesară prezenţa unui interpret autorizat.Interpretul autorizat se asigură prin grija viitorilor soţi.

– La încheierea căsătoriei dintre un cetăţean străin şi un cetăţean român este necesar ca unul dintre ei să aibă domiciliu sau reşedinţa pe raza Municipiului Sighişoara pentru a se putea încheia căsătoria la Primăria Municipiului Sighişoara.

– Pentru cetăţenii care au avut căsătoria încheiată în România şi a fost desfăcută prin divorţ în străinătate, sentinţa pronunţată în străinătate trebuie recunoscută de un Tribunal din România , pentru a putea fi operată pe actele de stare civilă încheiate în România şi pentru ca cetăţeanul respectiv să poata încheia o nouă căsătorie în România.Pentru alte situaţii sau pentru informaţii suplimentare vă puteţi adresa la Serviciul Stare Civilă, tel: 0265.77.11.40.

Toate informaţiile suplimentare le găsiţi aici:

http://www.sighisoara.org.ro/portal/portal.nsf/AllByUNID/0000604E?OpenDocument

<h2> Studioblitz vă prezintă Acte cununie civilă Sighişoara. </h2>

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

1 Comentariu

Leave a Comment