Acte cununie civilă Maramureş

Cununie civilă Maramureş

Cununie civilă Maramureş.

În acest articol vă voi prezenta actele necesare pentru cununia civilă dintr-o o regiune geografică și etno-culturală, aflată în nordul României.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

Înregistrarea căsătoriei

Vârsta minimă pentru încheierea căsătoriei este de optsprezece ani, atât pentru bărbat cât şi pentru femeie.Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul. Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă. Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

Căsătoria se încheie de către ofiţerul de stare civilă, la sediul autorităţii administraţiei publice locale a municipiului, oraşului, sau comunei în a cărei rază administrativ teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa unul dintre viitorii soţi.

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

Declaraţia de căsătorie se face personal de către ambii soţi, în scris, la autoritatea administraţiei publice locale unde urmează a se încheia căsătoria, cu 10 zile înainte de încheierea căsătoriei. Se iau în calcul la stabilirea acestui termen atît ziua când a fost făcută declaraţia, cât şi ziua în care se oficiază căsătoria.

În afară de declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor mai prezenta următoarele documente:

a). actul de identitate, în original şi copie xerox (trebuie să aibă termen de valabilitate atât la depunerea declaraţiei de căsătorie cât şi la încheierea căsătoriei);

b) certificatul de naştere, în original şi în copie;

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

c) certificatul medical privind starea sănătăţii (certificatele medicale sunt valabile 14 zile de la data emiterii şi trebuie să cuprindă menţiunea expresă că persoana se poate sau nu se poate căsători – certificat prenupţial);

d) acte, în original şi în copii traduse şi legalizate ori certificate de ofiţerul de stare civilă, din care să rezulte desfacerea căsătoriei anterioare, dacă este cazul. Aceste acte pot fi:

– certificatul de deces al fostului soţ;

– certificatul de naştere sau de căsătorie, cu menţiunea de desfacere a căsătoriei;

– sentinţa de divorţ rămasă definitivă şi irevocabilă; pentru divorţurile pronunţate între 8 octombrie 1966 şi 31 iulie 1974, aceasta trebuie să poarte menţiunea că a fost înscrisă pe actul de căsătorie în termen de 60 de zile de la pronunţare.

Dosarul actului de căsătorie mai cuprinde, după caz, următoarele documente:

a) aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, la cererea persoanei interesate;

b) încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea sau după expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie, la cererea persoanei interesate;

c) aprobarea preşedintelui consiliului judeţean, în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie, prevăzute de art. 6 alin. (2) şi art. 7 alin. (2) din Codul familiei;

d) avizul medical, dovada încuviinţării părinţilor ori, după caz, a tutorelui şi autorizarea direcţiei generale de asistenţă socială şi protecţia copilului în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul, pentru minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani;

Daca vrei sa vezi si mai multe filme studioblitz te invitam la noi pe site

e). pct. 1 – în cazul căsătoriei unui cetăţean străin, dovadă eliberată de misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale ţărilor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legea sa naţională, pentru încheierea căsătoriei;

pct. 2 – cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate/convenţii/acorduri de asistenţă juridică în materie civilă sau de drept al familiei, precum şi cetăţenii statelor care nu au misiune diplomatică acreditată în România fac dovada îndeplinirii condiţiilor de fond cerute de legea lor naţională pentru încheierea căsătoriei, cu documente justificative eliberate de autorităţile competente ale statului de cetăţenie. Documentele prevăzute la pct. 1 şi 2 trebuie să fie însoţite, obligatoriu, de declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România.

f) procesul-verbal încheiat împreună cu interpretul autorizat, în cazul încheierii căsătoriei între persoane care nu cunosc limba română sau între surdo-muţi;

g) aprobarea ministrului apărării naţionale, a ministrului de interne, a ministrului de justiţie ori a conducătorilor serviciilor de stat specializate în domeniul apărării şi siguranţei naţionale, în cazul cadrelor militare active (ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri) care se căsătoresc cu o persoană apatridă sau care nu are exclusiv cetăţenia română.

Declarația de căsătorie se face personal de către viitorii soți în scris, la Primăria municipiului, unde urmează să se încheie căsătoria cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea oficierii căsătoriei. Omiterea declarării unor date referitoare la starea civilă a persoanelor constituie contravenție și se sancționează cu amendă.Acte necesare:

Buletinele de identitate pentru viitorii soți ; Certificatele de naștere în original ; Certificatele medicale prenupțiale (se obțin de la Centrul de Planificare Familială cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu următoarele acte: buletin de identitate, certificate de naștere, analize de sânge și raze RBW și MRF , 2 timbre fiscale și 130.000 lei de cuplu);O taxă care se platește la depunerea actelor ;

Dacă este a II-a căsătorie trebuiesc depuse și sentințe civile rămase definitive – copie, certificate deces – copie, precum și certificate de naștere ale minorilor rezultați din prima căsătorie și încredintați prin sentințe sau rămași în grija unui părinte prin decesul celuilalt.

Notă:

În vederea încheierii căsătoriei la Primăria Sighetu-Marmației – în mod obligatoriu domiciliul sau reședința unuia din viitori soți trebuie să fie în Sighetu-Marmației.

Casatoria cu un cetăţean străin:

Încheierea căsătoriei se va face în mod obligatoriu în prezența unui traducător autorizat. Dacă cetățeanul străin este cunoscător al limbii române, va prezenta o declarație pe proprie răspundere în acest sens, dată în fața notarului public român.Acte necesare:

Pentru cetățeanul român:

Buletinul de identitate Certificatul de naștere în original Certificatul medical prenupțial (se obțin de la Centrul de Planificare Familială cu maxim 14 zile, minim 10 zile înaintea căsătoriei cu următoarele acte: buletin de identitate, certificate de naștere, analize de sânge și raze RBW și MRF , 2 timbre fiscale și 130.000 lei de cuplu)

Pentru cetățeanul străin:

Certificat prenupțialCertificat de naștere în copie autentificată de un notar public românTraducere în limba română a certificatului de naștere, autentificată de un notar public românDovada eliberată de misiunea diplomatică în România, a statului al cărui cetățean este solicitantul din care să rezulte că îndeplinește condițiile de fond cerute de legea sa naționala, pentru încheierea căsătoriei în RomâniaCopie xerox fila de pașaport cu fotoDeclarație notarială, dacă este cunoscător de limba română

Excepţii:

Cetățenii statelor cu care România a încheiat tratate sau convenții pot prezenta documente eliberate de autoritățile competente din țările respective (certificate de capacitate matrimonială) în original și traducere în limba română autentificată de un notar public român (ex: Austria, Ungaria, Albania).

Cetățenii străini, ai căror state nu au misiuni sau oficii consulare pe teritoriul României vor depune o declarație pe proprie răspundere dată în fața notarului public român, privind îndeplinirea condițiilor de fond în vederea încheierii căsătoriei, împreună cu celelalte documente menționate mai sus.

Mai multe informaţii găsiţi pe site-urile menţionate mai jos:

http://www.evpmm.ro/casatoria.htm si http://www.primaria-sighet.ro/subpagina/serviciul-stare-civila-se-ocupa-de

 

 

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

Adauga un comentariu

Leave a Comment