Acte cununie civila Bihor

  Acte cununie civila Bihor

Acte cununie civila Bihor

Acte cununie civila Bihor

În judeţul Bihor, găsim mult mai multe detalii despre actele de cununie necesare şi mai multe interdicţii, aici fiind menţionate, printre altele, bigamia, căsătoria între bolnavii mintal, între tutore şi persoana minoră, între rude, etc., după cum urmează:

I.Condiţii

 1. În România căsătoria se încheie între un bărbat şi o femeie prin consimţământul personal şi liber al acestora.
 2. Vârsta matrimonială

a). Căsătoria se poate încheia dacă viitorii soţi au împlinit vârsta de 18 ani.

b). Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi sau, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie minorul îşi are domiciliul.În cazul în care unul dintre părinţi refuză să încuviinţeze căsătoria, instanţa de tutelă hotărăşte şi asupra acestei divergenţe, având în vedere interesul superior al copilului.

c). Dacă unul dintre părinţi este decedat sau se află în imposibilitate de a-şi manifesta voinţa, încuviinţarea celuilalt părinte este suficientă.

d). Dacă nu există nici părinţi, nici tutore care să poată încuviinţa căsătoria, este necesară încuviinţarea persoanei sau a autorităţii care a fost abilitată să exercite drepturile părinteşti.

 1. Bigamia

Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.

 1. Interzicerea căsătoriei între rude

a). Este interzisă încheierea căsătoriei între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.

b). Pentru motive temeinice, căsătoria între rudele în linie colaterală de gradul al patrulea poate fi autorizată de instanţa de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliul cel care cere încuviinţarea.Instanţa se va putea pronunţa pe baza unui aviz medical special dat în acest sens.

c). În cazul adopţiei, dispoziţiile de mai sus sunt aplicabile atât între cei care au devenit rude prin adopţie, cât şi între cei a căror rudenie firească a încetat prin efectul adopţiei.

 1. Interzicerea căsătoriei între tutore şi persoana minoră

Căsătoria este oprită între tutore şi persoana minoră care se află sub tutela sa.

 1. Alienaţia şi debilitatea mintală

Este interzis să se căsătorească alienatul mintal şi debilul mintal.

 1. Interzicerea sau echivalarea unor forme de convieţuire cu căsătoria

a). Este interzisă căsătoria dintre persoane de acelaşi sex.

danarogoz.one.ro

acte cununia civila Bihor

b). Căsătoriile dintre persoane de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

c). Parteneriatele civile dintre persoane de sex opus sau de acelaşi sex încheiate sau contractate în străinătate fie de cetăţeni români, fie de cetăţeni străini nu sunt recunoscute în România.

II.Comunicarea stării de sănătate

1.Căsătoria nu se încheie dacă viitorii soţi nu declară că şi-au comunicat reciproc starea sănătăţii lor.Dispoziţiile legale prin care este oprită căsătoria celor care suferă de anumite boli rămân aplicabile.

2.Căsătoria religioasă poate fi celebrată numai după căsătoria civilă.

III. Competenţă

 1. Cine şi unde încheie căsătoria

a). Căsătoria se încheie în faţa ofiţerului de stare civilă al Consiliului local al comunei, oraşului sau municipiului în cuprinsul căruia se află domiciliu sau reşedinţa (flotantul) oricăruia dintre viitorii soţi,

b). Prin excepţie căsătoria poate fi încheiată în altă unitate administrativ-teritorială decât cea în a cărei rază domiciliază ori îşi au reşedinţa viitorii soţi, cu aprobarea primarului din localitatea unde se încheie căsătoria

 1. Locul încheierii căsătoriei

a). Casa Căsătoriilor din Complexul de divertisment LOTUS Oradea;

b). Sala festivă „Traian Moşoiu” din clădirea Primăriei municipiul Oradea;

c). alte locaţii de pe raza municipiului Oradea, care respectă regulile de solemnitate necesare la încheierea unui astfel de eveniment, la cererea expresă a mirilor.

 1. Programarea căsătoriei – Cum poţi fixa data, ziua, ora şi locaţia căsătoriei civile

a). prin intermediul internetului

b). la ghişeul Căsătorii al Compartimentului de Stare Civilă (camera 12, parter)

 1. Procedura – Ce demers trebuie făcut pentru încheierea căsătoriei

Cei care vor să se căsătorească vor face personal şi împreună declaraţia de căsătorie, potrivit legii, la primăria unde urmează a se încheia căsătoria

 1. Cum se realizează declaraţia de căsătorie
 2. Viitorii soţi trebuie să se prezinte împreună, în perioada stabilită în acest sens, la momentul la care au programat căsătoria.
 3. În declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor arăta că nu există niciun impediment legal la căsătorie declarând numele de familie pe care îl vor purta în timpul căsătoriei, precum şi regimul matrimonial ales.
 4. Odată cu declaraţia de căsătorie, ei vor prezenta dovezile cerute de lege pentru încheierea căsătoriei.
 5. Ghid practic, etapizat, cu paşii necesari a fi urmaţi pentru căsătorie

1.Acte necesare

1.1.Căsătoria între cetăţeni români

a). Când ambii soţi se află la prima căsătorie

-actul de identitate (cartea de identitate/ provizorie) – în original şi copie;

-certificatul de naştere – în original şi copie;

-certificat medical prenupţial – pentru ambii viitori soţi – original;

taxă timbru – 2 lei (se plăteşte, în Piramidă, la parterul Primăriei).

b). Când unul dintre soţi (ori ambii) nu se află la prima căsătorie

-pe lângă actele precizate mai sus, viitorul soţ/ soţie va prezenta dovada desfacerii/ încetării căsătoriei anterioare, respectiv:

-sentinţă de divorţ rămasă irevocabilă/ certificat de divorţ administrativ;

-certificat deces al fostului soţ – original şi copie.

c). Regimul matrimonial – în declaraţia de căsătorie, viitorii soţi vor menţiona regimul matrimonial ales, ei pot opta între:

-REGIMUL COMUNITĂŢII LEGALE

-REGIMUL SEPARAŢIEI DE BUNURI

-REGIMUL COMUNITĂŢII CONVENŢIONALE

-ofiţerul de stare civilă face menţiune pe actul de căsătorie despre regimul matrimonial ales.

1.2. Căsătoria mixtă, între un cetăţean român şi un cetăţean străin

Orice informaţii despre o viitoare căsătorie mixtă se pot obţine exclusiv la ghişeul Căsătorii din cadrul Compartimentului de Stare Civilă, camera 12, parter în clădirea Primăriei Mun. Oradea.

 1. Locul

Înregistrarea declaraţiei de căsătorie şi depunerea actelor necesare se face, cu 10 zile înaintea datei fixate, la camera 12, parter, în clădirea Primăriei mun. Oradea.

 1. Numele după căsătorie – Viitorii soţi pot conveni să:

a). păstreze numele dinaintea căsătoriei;

b). să ia numele oricăruia dintre ei;

c). să ia numele lor reunite;

d). un soţ poate să îşi păstreze numele de dinaintea căsătoriei, iar celălalt să poarte numele lor reunite.

 1. Publicitatea căsătoriei
 2. În aceeaşi zi cu primirea declaraţiei de căsătorie, ofiţerul de stare civilă publică un anunţ al intenţiei de căsătorie, prin afişarea în extras, într-un loc special amenajat la sediul primăriei şi pe pagina de internet a acesteia unde urmează să se încheie căsătoria,
 3. Extrasul din declaraţia de căsătorie cuprinde: data afişării, datele de stare civilă ale viitorilor soţi şi, după caz, încuviinţarea părinţilor sau a tutorelui, precum şi înştiinţarea că orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, în termen de 10 zile de la data afişării.

VII. Opoziţia la căsătorie

 1. Orice persoană poate face opoziţie la căsătorie, dacă cunoaşte un impediment legal ori dacă alte cerinţe ale legii nu sunt îndeplinite.
 2. Opoziţia la căsătorie se face numai în scris, cu arătarea dovezilor pe care se întemeiază.

VIII. Costuri incidente

 1. Casa Căsătoriilor de la LOTUS Center

a). VINERI – 60 lei

b). SÂMBĂTA – 200 lei

 1. Facilităţi

a). se pot organiza evenimente cu agenţii economici aflaţi în vecinătatea Casei Căsătoriilor, după preferinţele şi disponibilitatea soţilor, pe cheltuiala lor exclusivă, în Sala festivă “Traian Moşoiu” din clădirea Primăriei mun. Oradea

-SÂMBĂTA – 300 lei

-DUMINICĂ – 300 lei

b). se pot organiza evenimente în Retaurantul de incintă din primărie (Ex.: bufet suedez, şampanie, mese festive), după preferinţa şi disponibilitatea mirilor, pe cheltuiala lor exclusivă.

 1. Important de ştiut
 2. În sala în care se oficiază căsătoria civilă nu se pot servi bauturi, alimente, deserturi; pentru marcarea momentului deosebit al cununiei civile aveţi diverse posibilităţi (pentru căsătoria oficiată în Sala festivă a primăriei – închirierea Restaurantului de incintă pentru servirea unui aperitiv/ gustări/ ciocnirea unei cupe de şampanii, respectiv pentru căsătoria oficiată în Casa Căsătoriilor puteţi alege dintr-o serie de agenţi economici aflaţi în Lotus Center).Pentru respectarea comunităţii în care convieţuim, cetăţenii sunt rugaţi să nu folosească claxonul maşinii în drum spre şi dinspre locul oficierii căsătoriei civile/religioase.
 3. Cum semnăm actele în momentul încheierii căsătoriei

Actul de căsătorie se semnează de către soţi, cu numele de familie pe care s-au învoit să-l poarte în timpul căsătoriei.

 1. Martorii la căsătorie

Martorii atestă faptul că soţii şi-au exprimat consimţământul personal şi liber; nu pot fi martori la încheierea căsătoriei cetăţenii care nu înţeleg limba vorbită (fără traducător autorizat),  incapabilii, precum şi cei care din cauza unei deficienţe psihice sau fizice nu sunt apţi să ateste faptele, martorii putând fi: rude sau fini, indiferent de grad; prieteni cu oricare dintre viitorii soţi.

 1. Celebrarea căsătoriei
  info: cristianconea.ro

  info: cristianconea.ro

Viitorii soţi se vor prezenta împreună la locul în care se încheie căsătoria, pentru a-şi da consimţământul la aceasta, în mod public, în prezenţa a 2 martori, în faţa ofiţerului de stare civilă,Persoanele care aparţin minorităţilor naţionale pot solicita celebrarea căsătoriei în limba lor maternă, cu condiţia ca ofiţerul de stare civilă, de serviciu la căsătorii, să cunoască respectiva limbă.

 1. Momentul încheierii căsătoriei

Căsătoria este încheiată în momentul în care, după ce ia consimţământul fiecăruia dintre viitorii soţi, ofiţerul de stare civilă îi declară căsătoriţi.

 1. Ce se întâmplă cu cartea de identitate

a). Ofiţerul de stare civilă anulează cartea de identitate a soţului care-şi schimbă numele de familie prin căsătorie – anularea se face prin tăierea colţului în care se află înscrisă perioada de valabilitate

b). Persoanei a cărui act de identitate este anulat are obligaţia să solicite eliberarea unui nou act de identitate, în termen de 15 zile de la căsătorie – sub sancţiunea amenzii.

 1. Prevederi importante din Codul civil
 2. Familia

Familia se întemeiază pe căsătoria liber consimţită între soţi, pe egalitatea acestora, precum şi pe dreptul şi îndatorirea părinţilor de a asigura creşterea şi educarea copiilor lor.Familia are dreptul la ocrotire din partea societăţii şi a statului.Statul este obligat să sprijine, prin măsuri economice şi sociale, încheierea căsătoriei, precum şi dezvoltarea şi consolidarea familiei.Prin soţi se înţelege bărbatul şi femeia uniţi prin căsătorie.

www.kudika.ro

acte cununia civila Bihor

 1. Căsătoria

Căsătoria este uniunea liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată în condiţiile legii. Bărbatul şi femeia au dreptul de a se căsători în scopul de a întemeia o familie.Celebrarea religioasă a căsătoriei poate fi făcută numai după încheierea căsătoriei civile.Căsătoria încetează prin decesul sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.Căsătoria poate fi desfăcută prin divorţ, în condiţiile legii.

 1. Luarea deciziilor de către soţi

Soţii hotărăsc de comun acord în tot ceea ce priveşte căsătoria.

 1. Îndatoririle soţilor

Soţii îşi datorează reciproc respect, fidelitate şi sprijin moral.Ei au îndatorirea de a locui împreună.Pentru motive temeinice, ei pot hotărî să locuiască separat.

 1. Limba în care se încheie căsătoria

Oficierea căsătoriei se face în limba română.Opţional, în limba maghiară, dacă ofiţerul de stare civilă desemnat să încheie căsătorii cunoaşte limba maghiară.Căsătoria se încheie în limba română şi va fi tradusă într-o limbă străină, prin intermediul unui traducător autorizat în România, pe cheltuiala mirilor, atunci când unul dintre viitorii soţi nu înţelege cele ce urmează a fi spuse de ofiţerul de stare civilă.

 

Mai multe detalii şi formularele necesare le găsiţi pe site-ul Primăriei Oradea:  http://www.oradea.ro/foto/primaria-oradea.

Adresa şi date de contact

mun. Oradea, p-ţa. Unirii  nr. 1, cod poştal 410100, jud. Bihor

 1. de telefon – 0259/ 408.824

Program de lucru cu publicul

LUNI, MARŢI, MIERCURI şi VINERI, între orele 8,30 – 16,30;

JOI, între orele 8,30-18,30;

SÂMBĂTĂ şi DUMINICĂ – oficieri căsătorii.

<h2> Studioblitz vă prezintă Acte cununie civila Bihor. <h2>

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

Leave a Comment