Acte cununie civila Arges

 Acte cununie civila Arges

I.Înregistrarea căsătoriei

teilor.ro

Faţă de celelalte judeţe menţionate în articolele anterioare, în Argeş, în actele pentru cununia civilă se observă câteva diferenţe, după cum urmează:

  1. II. Declararea casatoriei
  2. 1.Declaraţia de căsătorie se face personal de catre viitorii soţi, în scris (pe formular tipizat), când cel puţin unul dintre viitorii soţi are domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Piteşti.
  3. 2. Vârsta legală pentru căsătorie

a). Vârsta minimă pentru căsătorie este de 18 ani.

b). Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de 16 ani se poate căsători în temeiul unui aviz medical, cu încuviinţarea părinţilor săi ori, după caz, a tutorelui şi cu autorizarea instanţei de tutelă în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul minorul.

teilor.ro

  1. 3.Este oprită căsătoria între rudele în linie dreaptă, precum şi între cele în linie colaterală până la al patrulea grad inclusiv.
  2. III.Încheierea căsătoriei
  3. 1.Căsătoria se încheie la expirarea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie.
  4. 2.Excepţii:

a). Pentru motive temeinice se poate încheia căsătoria înainte de 10 zile, dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta, numai cu aprobarea Primarului Municipiului Piteşti.

b). După expirarea termenului de 10 zile, căsătoria se poate încheia numai cu aprobarea Primarului Municipiului Piteşti, pentru situaţii temeinic justificate, însă numai pânâ la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale ale viitorilor soţi .

IV.Situaţii:

  1. 1.Căsătoria între doi cetăţeni români – Acte necesare pentru cetăţeanul român:

a). actul de identitate în original şi fotocopie

teilor.ro

b). certificatul de naştere în original şi în fotocopie

c). certificatul medical prenupţial- valabil 14 zile de la data eliberării

d). timbre fiscale în valoare totală de 2 RON

e). fotocopii după actele de identitate a doi martori, (persoane cu vârsta peste 18 ani, care să fie prezente la data încheierii căsătoriei.

teilor.ro

Dacă este cazul:

a). aviz medical în cazul minorului cu vârsta de minimum 16 ani

b). certificatul de deces al fostului soţ in original şi fotocopie

c). sentinţa de divorţ în original şi în fotocopie, cu menţiunea că aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă

d). proces-verbal încheiat de către ofiţerul stării civile şi un interpret, în cazul în care unul dintre viitori soţi este surdo-mut

e). încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei înainte de împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie ( dacă starea de sănătate a unuia dintre soţi impune aceasta)

f). încuviinţarea primarului pentru încheierea căsătoriei după împlinirea termenului de 10 zile de la data înregistrării declaraţiei de căsătorie până la expirarea termenului de valabilitate a certificatelor medicale prenupţiale (pentru situaţii temeinic justificate)

g). autorizarea instanţei de tutelă în a cărei circumscripţie îşi are domiciliu cel care cere încuviinţarea – în cazul existenţei unor impedimente rezultate din condiţiile de rudenie firească sau adopţie

h). încuviinţarea scrisă a părinţilor în cazul minorilor cu vârsta de minimum 16 ani

i). aprobarea primarului pentru încheierea căsătoriei în afara sediului primăriei, în cazul persoanelor netransportabile sau a celor aflate în detenţie;

  1. 2.Căsătoria unui cetăţean român cu un cetăţean străin – Acte necesare pentru cetăţeanul străin:

a). documentul de identitate (pentru cetăţenii Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European) ori paşaportul ori alt document de călătorie valabil, după caz.

b). certificatul de naştere în original apostilat sau supralegalizat conform Codului de Procedură Civilă – în original, fotocopie şi traducerea în limba română-legalizată

c). certificat medical prenupţial eliberat de un medic de la un centru de planificare familială

d). declaraţii notariale ale viitorilor soţi din care să rezulte că îndeplinesc condiţiile necesare încheierii căsătoriei în România

e). dovada eliberată de autorităţile competente ale statului de cetăţenie (pentru cetăţenii statelor cu care România a încheiat tratate de asistenţă juridică în materie de stare civilă) – din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente la căsătorie-tradusă în limba romană şi legalizată.

f). dovada eliberată sau autentificată de misiunea diplomatică acreditată în România a ţării al cărei cetăţean este (pentru cetăţenii statelor cu care România nu a încheiat tratate de asistenţă juridică în materie de stare civilă), din care să rezulte că cetăţeanul străin îndeplineşte condiţiile de fond cerute de legea sa naţională şi că nu există impedimente la căsătorie – tradusă în limba română şi legalizată.

g). sentinţa de divorţ, rămasă definitivă apostilată sau supralegalizată conform Codului de Procedură Civilă ( dacă este cazul) – în original, fotocopie şi traducere în limba română şi legalizată

h). certificatul de deces al soţului apostilat sau supralegalizat conform Legii nr. 105/ 1992 ( dacă este cazul) – în original, fotocopie şi traducere în limba română şi legalizat la un notariat din România

i). procesul-verbal încheiat împreună cu un interpret autorizat, în cazul în care cetăţeanul străin nu ştie limba română

j). timbre fiscale în valoare de 2 lei.

 

Acte cununie civila Arges

Acte cununie civila Arges

Mai multe detalii, formulare si program cu publicul, puteţi găsi aici:

http://www.e-ep.ro/starecivila.html#casatorie

<h2> Studioblitz vă prezintă Acte cununie civila Arges. </h2>

 

 

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

Leave a Comment