Acte cununia civila Botosani

Acte cununie civila Botosani

Acte cununia civila Botosani

 

I. Informaţii generale

teilor.ro

1. Înregistrarea căsătoriei reprezintă procedura de întocmire la organul de stare civilă a actului de căsătorie, în baza declaraţiei de căsătorie, cu respectarea condiţiilor şi în termenele stabilite de legiuitor.Astfel, căsătoria se prezintă ca o uniune liber consimţită între un bărbat şi o femeie, încheiată potrivit dispoziţiilor legale cu scopul de a întemeia o familie şi reglementată de normele imperative ale legii.

2. Drepturile şi obligaţiile juridice reciproce ale soţilor iau naştere din data înregistrării căsătoriei la organele de stare civilă.

3. Pentru încheierea căsătoriei este necesar consimţămîntul reciproc, neviciat, exprimat personal şi necondiţionat, al bărbatului şi femeii care se căsătoresc, precum şi atingerea de către ei a vîrstei matrimoniale.

teilor.ro

4. Vârsta matrimonială minimă este de 18 ani.

5. Pentru motive temeinice, se poate încuviinţa încheierea căsătoriei cu reducerea vîrstei matrimoniale, dar nu mai mult decît cu doi ani.Reducerea vîrstei matrimoniale va fi încuviinţată de autoritatea administraţiei publice locale în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul persoanele care doresc să se căsătorească, în baza cererii acestora şi acordului părinţilor minorului.

5.Organul de stare civilă, în baza art. 15 din Codul familiei, este în drept de a refuza înregistrarea căsătoriei dacă constată că nu sînt îndeplinite cerinţele legislaţiei.

II. Atenţie!

teilor.ro

1. În conformitate cu prevederile art. 62 a Codului contravenţional, tăinuirea, la înregistrarea căsătoriei, a circumstanţelor care împiedică încheierea ei se sancţionează cu amendă de la 20 la 50 de unităţi convenţionale.

2. La încheierea căsătoriei între cetăţeni străini sau între aceşteia şi cetăţeni ai Republicii Moldova, dacă cel puţin unul dintre ei nu cunoaşte limba în care are loc oficierea căsătoriei, precum şi în cazul în care una sau ambele persoane care se căsătoresc sunt surdomute, se va recurge la serviciile interpretului.

3. Încheierea căsătoriei cu persoane condamnate la privaţiune de libertate sau arestate are loc cu respectarea condiţiilor speciale.Căsătoria cu o persoană care îşi ispăşeşte pedeapsa administrativă va fi înregistrată după expirarea termenului sancţiunii aplicate.

III. Depunerea declaraţiei

teilor.ro

1. Înregistrarea actului de căsătoriei are loc în baza declaraţiei de căsătorie ( F-14CSDownload in Adobe PDF).

2. Declaraţia de căsătorie se depune personal de către viitorii soţi în formă scrisă la organul de stare civilă. Nu este permisă depunerea declaraţiei de căsătorie prin reprezentanţă sau la alt organ de stare civilă decît cel la care urmează a fi oficiată căsătoria.

3. În declaraţia de căsătorie se indică, în mod obligatoriu, consimţămîntul viitorilor soţi de a înregistra căsătoria, lipsa impedimentelor prevăzute de lege la căsătorie.

4. Nu se permite încheierea căsătoriei între (constituie impedimente):

a). persoane dintre care cel puţin una este deja căsătorită;

b). rude în linie dreaptă pînă la al IV-lea grad inclusiv, fraţi şi surori, inclusiv cei care au un părinte comun;

c). adoptator şi adoptat;

d). adoptat şi rudă a adoptatorului în linie dreaptă, pînă la al II-lea grad inclusiv;

e). curator şi persoană minoră aflată sub curatela acestuia, în perioada curatelei;

f). persoane dintre care cel puţin una a fost lipsită de capacitatea de exerciţiu;

g). persoane condamnate la privaţiune de libertate în perioada cînd ambele îşi ispăşesc pedeapsa;

h). persoane de acelaşi sex.

5. La momentul depunerii declaraţiei de căsătorie veţi completa o anexă în care veţi selecta serviciile de care doriţi să beneficiaţi la momentul înregistrării căsătoriei.

IV. Locul adresării

1.Pentru depunerea declaraţiei de căsătorie vă puteţi adresa:

a). la Oficiul stare civilă sau  primăria localităţii în a căror rază teritorială domiciliază unul dintre viitorii soţi, părinţii acestora sau rudele apropiate (dacă cel puţin unul din soţi este orfan).

b). la Misiunile diplomatice şi Oficiile consulare ale Republicii Moldova în cazul cînd viitorii soţi locuesc peste hotarele ţării.

2. Actele prezentate:

a). declaraţie de căsătorie

b). anexă la declaraţie de căsătorie

c). actele de identitate a viitorii soţi;

d). certificatele de naştere a viitorii soţi;

3. După caz:

a). dovada privind desfacerea sau încetarea căsătoriei anterioare;

b). decizia autorităţii administraşiei publice locale, în cazul reducerea vîrstei matrimoniale conform art. 14 din Codul familiei.

4. La încheierea căsătoriei se va achita taxa de stat în sumă de 20 lei.

V. Modul de încheiere a căsătoriei

1. Încheierea căsătoriei se efectuiază în termen de o lună de la data depunerii declaraţiei de căsătorie.

2. Pentru încheierea căsătoriei potrivit art. 12 din Codul familiei este stabilit termenul maxim de două luni de la data depunerii declaraţiei.

3. Termenul înregistrării căsătoriei, conform art. 12 din Codul familiei, poate fi redus, în acest sens viitorii soţi vor depune o cerere scrisă, anexând actul prin care se confirmă motivul urgentării.

4.La dorinţa viitorilor soţi, oficierea căsătoriei poate fi efectuată contra plată:

a). în mod solemn;

b). în afara oficiului de stare civilă;

c). în afara programului de lucru şi în zile de odihnă.

VI. Termenii şi costurile

1. Înregistrarea căsătoriei fără solemnitate, cu eliberarea certificatului, la data stabilită conform legii – gratuit

2. Soluţionarea cererii privind urgentarea înregistrării căsătoriei (în cazul existenţei unor motive suplimentare celor INDICATE în legislaţie), În mod de urgenţă:

a). 25 zile – 700 lei

b). 15 zile – 2100lei

c). 5 zile – 3500 lei

d). 24 ore – 5600 lei.

3. Prestarea serviciilor speciale la organizarea ceremoniilor de oficiere solemnă a căsătoriilor:

a). sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi felicitare

b). la data stabilită conform legii – 100 lei

c). sala de solemnităţi, însoţire muzicală şi scenariu individual

d). la data stabilită conform legii – 300 lei

e).sala de solemnităţi, sală de banchet, însoţire muzicală şi scenariu individual la data stabilită conform legii – 500 lei

4. Excepţii:

a). Locuitorii satelor Coşniţa, Sănătăuca şi Varniţa pentru serviciile INDICATE la acest punct vor achita doar taxa de 100 lei

b). Oficierea solemnă a căsătoriei în afara programului de lucru, în zile de repaus/zile de sărbătoare    nelucrătoare, cu excepţia hramului bisericii localităţii respective, la data stabilită conform legii – 1000 lei

c). Asigurarea oficierii solemne a căsătoriei în afara oficiului stare civilă, la data stabilită conform legii – 1000 lei, cu excepţia cheltuielilor de transport

VII.Înregistrarea căsătoriei cu cetăţeni străini

În cazul încheierii căsătoriei, pe teritoriul Republicii Moldova, cu un cetăţean străin sau între cetăţenii străini, pe lângă actele solcitate în mod general pentru încheierea căsătoriei, este necesară prezentarea următoarelor:

1. Copia paşaportului, inclusiv copia paginii pe care este aplicată viza de intrare-ieşire în Republica Moldova;

2. Certificatul privind starea civilă (certificatul de capacitate matrimonială după caz) şi dovada, eliberată de autorităţile competente ale statelor ai căror cetăţeni sunt, din care să rezulte că sunt îndeplinite condiţiile de fond, cerute de legislaţia Republicii Moldova, pentru încheierea  căsătoriei.

3. Actele trebuie să fie legalizate (apostilate) în modul stabilit (reieşind din prevederile acordurilor bilaterale sau multilaterale între state) şi traduse în limba de stat.

4. Nu necesită supra-legalizare sau apostilare şi sunt recunoscute pe teritoriul Republicii Moldova actele eliberate de organele competente ale următoarelor state, membre Comunităţii Statelor Independente,Letonia, Lituania, România, Republica Cehă, Republica Slovacă.

5. Pe teritoriul Republicii Moldova produc efecte juridice fără a fi supra-legalizate, apostilate şi traduse  extrasele multilingve de pe actele de naştere, căsătorie şi deces emise de către organele competente ale următoarelor state străine: Germania  , Luxemburg, Slovenia, Belgia, Olanda, Croaţia, Spania, Portugalia, Macedonia, Franţa, Elveţia, Bosnia şi  Herţegovina, Italia, Turcia, Serbia, Polonia, Muntenegru.

VIII. Servicii complementare

1. Organizarea ceremoniei sărbătoririi căsătoriei jubiliare.

2. Asigurarea oficierii solemne a nou-născutului (scenariu individual).

3. Prestarea serviciilor foto şi/sau video

4. La oficierea solemnă a evenimentelor de stare civilă, organizate de către funcţionarii Serviciului Stare Civilă puteţi beneficia de serviciile de fotografiere şi filmări video contra plată.

5. Costul pentru prestarea serviciilor foto/video de particulari în încinta subdiviziunilor SSC va constitui 100 lei pentru o ceremonie.

6. Prestarea serviciilor foto şi video  în conformitate cu punctul 52 al Nomenclatorului se efectuează în sala de oficieri solemne şi încăperi auxiliare ale acesteia.

7. Organizarea ceremoniei sărbătoririi căsătoriei jubiliare (scenariu individual)

IX. Informaţii generale

1. Organizarea ceremoniei sărbătoririi căsătoriei jubiliare reprezintă organizarea în incinta oficiului stării civile la cererea solicitantului a oficierii solemne a împlinirii unei anumite perioade de timp de la înregistrarea căsătoriei. Dar şi asigurarea oficierii solemne a căsătoriei jubiliare se realizează de către funcţionarii Serviciului Stare Civilă conform unui scenariu individual.

2.Ceremonia sărbătoririi căsătoriei jubiliare are loc la data solicitată.Costul serviciului constituie 300 lei.Pentru a solicita organizarea ceremoniei jubiliare vă puteţi adresa la Oficiul stare civilă în raza căruia domiciliaţi.

De asemenea mai multe detalii, formulare si programul cu publicul găsiţi pe site-ul:

http://www.starecivila.gov.md/pages/casatorie-inregistare

<h2> Studioblitz vă prezintă Acte cununia civilă Botosani. <h2/>

Despre autor

Echipa StudioBlitz

Numele meu este Sorin Latia, fondatorul www.studioblitz.ro si blog.studioblitz.ro. Iti urez bine ai venit pe website!

3 Comentarii

Leave a Comment